FANDOM


Yến cuteHostEdit

Host Kop Host Yen Host VuAnh
Kop Yến Vũ Anh
Lịch Sử Bầu và Diễn BiếnEdit

Tập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Công bố
TWIST
Cặp đôi - - Loại Kép TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA
Chủ Nhà
HoH
Dương Long Trang Thắm Trang Phó Thịnh Long Chim TBA TBA TBA TBA TBA
Đề Cử
( Trước )
Minh
Toàn
Minh
Toàn
Long
Thịnh
Minh
Toàn
Tín
Minh
TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA
Quyền
Giải Cứu
Đức Tùng Long Thắm Tín TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA
Đề Cử
( Sau )
Ryan
Nam
Đăng
Huy
Đức
Tuấn
Nam
Huy
Minh
Toàn
TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA
Lịch Sử Bầu
Thắm TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA
Dương TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA
Huy TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA
Trang TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA
Tuấn TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA
Tùng TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA
Tín TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA
Thịnh TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA
Long TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA
Minh TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA
Phó TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA
Toàn TBA TBA TBA TBA Loại thứ 12
Nam TBA TBA TBA Loại thứ 13
Đức TBA TBA Loại thứ 14
Đăng Ryan Loại thứ 15
Ryan Loại thứ 16
Loại Ryan Đăng Đức Nam Toàn TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA
Jury HẠ HỒI
PHÂN GIẢI
HẠ HỒI
PHÂN GIẢI
HẠ HỒI
PHÂN GIẢI
HẠ HỒI
PHÂN GIẢI
HẠ HỒI
PHÂN GIẢI
HẠ HỒI
PHÂN GIẢI
HẠ HỒI
PHÂN GIẢI
HẠ HỒI
PHÂN GIẢI
HẠ HỒI
PHÂN GIẢI

TÌNH TRẠNG

Thanh BB1
 Rời Nhà 
Ryan
Dang BB1
 Rời Nhà 
Đăng
Duc BB1
 Rời Nhà 
Đức
Nam BB1
 Rời Nhà 
Nam
Toan BB1
 Rời Nhà 
Toàn
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.